Czy moje aktywa są zabezpieczone przed upadłością konsumencką?

W upadłości konsumenckiej aktywa, czyli majątek dłużnika, służą do zaspokojenia wierzycieli. W praktyce oznacza to, że każda osoba rozważająca upadłość konsumencką musi przygotować się na utratę domu czy wartościowych ruchomości. Czy można uchronić posiadane aktywa przed ich spieniężeniem?

Czym jest upadłość konsumencka?

Formalnie upadłość konsumencka to postępowanie przed sądem, którego celem jest zredukowanie lub całkowite pozbycie się długów. Upraszczając, można powiedzieć, że upadłość konsumencka to często jedyna szansa dla osoby zadłużonej na życie bez długów, uwolnienie się od komorników sądowych i telefonów od wierzycieli.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba, która spełnia łącznie podane niżej warunki – jest jednocześnie:

  • konsumentem – osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • niewypłacalna – nie ma możliwości regulowania zaciągniętych zobowiązań finansowych (zadłużenia).

Skutki ogłoszenia upadłości a majątek osoby zgłaszającej upadłość

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dochodzi do likwidacji masy upadłości – aktywów (majątku) upadłego. To zadanie syndyka. W praktyce likwidacja oznacza sprzedaż wartościowych składników majątku. Uzyskane w ten sposób środki zostaną podzielone między wierzycieli.

Skutkiem ogłoszenia upadłości jest zatem utrata zgromadzonego majątku. To z kolei rodzi pokusę – niekiedy dłużnicy rozważają np. sprzedaż lub darowiznę nieruchomości bliskiej osobie. Taka ochrona jest pozorna – syndyk dokładnie sprawdza (m.in. w urzędzie skarbowym), jakie umowy dłużnik zawarł w ciągu ostatnich 2 lat, a w przypadku darowizn jest to nawet 5 lat. W związku z tym, wszelkie czynności związane z majątkiem należy uzgodnić z Ekspertem przed przystąpienie do upadłości konsumenckiej.

Co zamiast upadłości konsumenckiej?

W pierwszym kwartale 2020 r. obok upadłości konsumenckiej zaczął funkcjonować tzw. układ konsumencki. To rozwiązanie przeznaczone dla osób, które – chociaż posiadają zadłużenie – chcą chronić zgromadzony majątek i jednocześnie uzyskują dochody umożliwiające spłatę wierzycieli po zawarciu z nimi układu.

Układ konsumencki to rozwiązanie korzystne zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli – wskazać wystarczy, że:

  • dłużnik ma możliwość zachowania wszystkich aktywów lub ich części – po zawarciu układu z wierzycielami ich sprzedaż nie jest konieczna,
  • prowadzone w stosunku do dłużnika postępowania egzekucyjne zostają wstrzymane – dzięki temu łatwiej mu spłacić wierzycieli,
  • wierzyciele mogą zostać zaspokojeni w całości – upadłość konsumencka tego nie gwarantuje, bo środki uzyskane po spieniężeniu aktywów najczęściej nie wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań.

Czy można uchronić aktywa przed upadłością konsumencką? Z pewnością układ konsumencki jest rozwiązaniem, które warto rozważyć – dzięki niemu można uniknąć m.in. przymusowej sprzedaży nieruchomości przez syndyka.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach