spłata długów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Czy upadłość konsumencka zwalnia mnie ze spłaty długów?

Upadłość konsumencka jest słusznie przedstawiana jako szansa na życie bez długów. Jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze oznacza natychmiastowe oddłużenie. Jak wygląda spłata długów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Poznaj możliwe scenariusze.

Spłata długu po ogłoszeniu upadłości – co się stanie z Twoimi długami?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza, że jako dłużnik stracisz możliwość swobodnego dysponowania posiadanym majątkiem, np. samochodem czy mieszkaniem. Wartościowe składniki Twojego majątku zostaną sprzedane, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli. Ponieważ uzyskane w ten sposób środki zazwyczaj nie wystarczają na pokrycie zobowiązań, pojawia się naturalne pytanie – jak wygląda spłata długów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Okazuje się, że możliwe są trzy scenariusze.

Prowadzimy sprawy od A do Z, bez konieczności wizyty w Sądzie!

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Dla Ciebie – jako osoby zadłużonej – to najkorzystniejszy scenariusz. Oznacza on brak obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat. Ponieważ jednak postępowanie upadłościowe nie może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli, umorzenie długów jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach. O jakich przypadkach mowa?

Umorzenie zaległych zobowiązań bez ustalania plany spłaty ma miejsce wówczas, gdy dłużnik jest trwale niezdolny do spłaty wierzycieli. Przykład? Nieuleczalna choroba, która uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej i spłatę zadłużenia.

Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

To drugi możliwy scenariusz oddłużenia, który również może być dla Ciebie korzystny. Do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego dochodzi wówczas, gdy występuje czasowa przeszkoda do podjęcia pracy zarobkowej. Przeszkoda ta jest czasowa, czyli nietrwała. Ponieważ jednak upadłość konsumencka ma na celu zapewnienie dłużnikowi drugiej szansy, to termin na złożenie wniosku o ustanowienie planu spłaty wynosi 5 lat.

Dłużnik w ciągu wspomnianych 5 lat:

  • nie może dokonywać czynności prawnych, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową,
  • musi co roku składać do sądu sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zarobkowej.

Jeżeli w ciągu 5 lat sytuacja finansowa i na przykład zdrowotna upadłego się nie polepszy, to przeterminowane zobowiązania upadłego ulegną umorzeniu. Inaczej mówiąc, długi przestaną istnieć. Jednak w sytuacji zdobycia dochodu w trakcie okresu warunkowego umorzenia, czy też polepszenia jego sytuacji majątkowej będzie można wyznaczyć plan spłaty wierzycieli.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Jeżeli pracujesz, sąd najpewniej ustali plan spłaty wierzycieli. Co to takiego? To harmonogram spłaty zobowiązań. Jest też dobra wiadomość – przygotowanie planu spłaty wierzycieli nie oznacza, że musisz spłacić wszystkie długi.

Plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony na okres:

  • maksymalnie 36 miesięcy – gdy dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności,
  • od 36 do 84 miesięcy – gdy dłużnik doprowadził lub umyślnie zwiększył swoją niewypłacalność.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd wskazuje wysokość miesięcznej spłaty oraz jaka część długów upadłego zostanie umorzona po wykonaniu przez niego planu spłaty. Zwykle przyjmuje się, iż miesięczna kwota planu spłaty wynosi pozostałość z otrzymywanego dochodu po odliczeniu wszystkich kosztów utrzymania.

Co z długami po zakończeniu upadłości? Czy długi się anulują?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – w zależności od Twojej osobistej sytuacji (jako dłużnika) – może okazać się, że sąd umorzy Twoje długi bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub ustali taki plan. Musisz jednak pamiętać, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu – w dalszym ciągu będziesz musiał spłacić m.in. zaległe (i bieżące) alimenty, świadczenia tytułem odszkodowania za wywołanie choroby czy kary grzywny.

Kompleksowa obsługa już od 1 900 zł - możliwa płatność w ratach